Regulamin studio

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Indigo Studio Pilates & More.
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 86. Korzystanie z usług Studio możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania  do stosowania  jego postanowień.


1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
2. Klient zamierzający korzystać z usług Studio oraz  uczestniczyć w zajęciach grupowych obowiązkowo składa pisemne oświadczenie, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta niezbędnych do obsługi klienta oraz dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb marketingowych Indigo Studio Pilates & More.
3. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studio. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z  usług Studio na własną odpowiedzialność. Kobiety w ciąży przed podjęciem ćwiczeń muszą przedłożyć w recepcji zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do treningu. W przypadku złego samopoczucia, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do zajęć należy obowiązkowo poinformować o tym instruktora, który zadecyduje czy klient może wziąć udział w treningu.
4. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik.
5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
6. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu lub od dnia wskazanego przez klienta. Karnety są 30 dniowe. W ciągu tego okresu należy wykorzystać wykupione treningi. Za niewykorzystane treningi Studio nie zwraca pieniędzy.
7. Zawieszenie na czas choroby: w czasie trwania ważnego karnetu, istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia jego ważności, 2 razy do roku, maksymalnie o 14 dni od momentu zgłoszenia tego faktu (28 dni łącznie). Zgłoszenie może nastąpić tylko poprzez sms, mail lub na piśmie w recepcji. Zgłoszenia wstecz (po fakcie) nie będą rozpatrywane.
8. Zawieszenie na czas urlopu: w czasie trwania ważnego karnetu istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia jego ważności, 2 razy do roku każdorazowo na maksymalnie 14 dni (28 dni łącznie). Zgłoszenie może nastąpić tylko przez sms, mail lub na piśmie w recepcji. Zgłoszenia wstecz (po fakcie) nie będą rozpatrywane.
9. Kartę klienta należy pozostawić w recepcji przy wejściu do klubu, w zamian za kluczyk do szafki ubraniowej w szatni. W przypadku zagubienia Karty Klienta, za wyrobienie duplikatu, zostanie pobrana opłata w wysokości 30 zł.
10. Na wszystkie treningi na matach możliwa jest wcześniejsza rezerwacja. Rezerwacja na treningi na maszynach jest OBOWIĄZKOWA. Maksymalna liczba osób na zajęciach to 20 w treningu na matach i 5 osób w treningu na maszynach.
11. Pierwszeństwo w uczestnictwie w treningu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
12. Każda rezerwacje zajęć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może być odwołana tylko poprzez SMS lub system on-line. Najpóźniej na 2 godziny przed planowanym treningiem przy karnetach na matę. Najpóźniej na 12 godzin przed treningiem przy karnetach na maszyny oraz zajęcia poniedziałkowe do godziny 11.00 w poprzedzającą sobotę. W przypadku nie odwołania rezerwacji, zostanie ona pobrana automatycznie z karnetu klienta. Przy karnetach PORANKI zostanie odjęty 1 dzień ważności karnetu za 1 godzinę nie odwołanej rezerwacji.
13. Klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na treningi. Ze względu na bezpieczeństwo ćwiczących osoby spóźnione więcej niż 10 minut nie wezmą udziału w zajęciach.
14. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
15. Zniżka „MOTYWACJA” przysługuje Klientom, którzy dokonują zakupu drugiego karnetu na matę jeszcze w trakcie obowiązywania karnetu bieżącego (zachowują ciągłość usługi). Zniżka MOTYWACJA PREMIUM przysługuje przy zakupie 5 karnetu na matę w ciągłości. Gdy ciągłość zostanie utracona, uzyskane zniżki również przestają obowiązywać.
16. Zniżki nie sumują się, a promocje nie mogą być łączone.
17. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
18. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej, bezpośrednio przy wyjściu ze Studio zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30zł.
19. Za zniszczenia majątku Studio spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
20. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności takich jak np.: siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie planowane przerwy w pracy Studio będą ogłaszane najpóźniej 7 dni przed planowaną przerwą w recepcji Studio oraz na stronie internetowej. Karnety nie są przedłużane o dni ustawowo wolne od pracy tzn. takie, w które studio nie może działać. Treningi z tych dni można odrobić w innym terminie.
21. W Studio obowiązuje strój sportowy, ćwiczymy boso lub w skarpetach antypoślizgowych.
22. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
23. Klient zobowiązuje się stosować się do ustnych i pisemnych instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Studio, a także znajdujących się w nich urządzeń oraz przyrządów.
24.   Na terenie Studio zabronione jest: wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych,używanie tytoniu, używanie sterydów, narkotyków a także wstęp pod wpływem tych środków, wprowadzanie zwierząt, handel i akwizycja, naklejanie i pozostawianie materiałów promocyjnych, wnoszenie napojów oraz jedzenia w szklanych lub otwartych naczyniach.
25.   Członek Studio korzysta z usług Studio na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Indigo Studio żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studio, chyba że zostało ono spowodowane w sposób zawiniony przez Studio lub jego personel.
26.   Osoba, która dokona zakupu usług Indigo Studio zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu.
27.   W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Indigo Studio Pilates & More 2021