Regulamin studio

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Indigo Studio Pilates & More.
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 86. Wstęp do Studio możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania  do stosowania  jego postanowień.

1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
2. Klient zamierzający korzystać z usług Studio oraz  uczestniczyć w zajęciach grupowych składa pisemne oświadczenie, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta niezbędnych do obsługi klienta oraz dobrowolnie może wyrazić zgodę na prztwarzanie danych dla potrzeb marketingowych Indigo Studio Pilates & More.
3. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studio. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z  usług Studio na własną odpowiedzialność.
4. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studio.
5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
6. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu lub od dnia wskazanego przez klienta. Karnety są miesięczne (30 dniowe). W ciągu tego okresu należy wykorzystać wykupione treningi. Za niewykorzystane treningi Studio nie zwraca pieniędzy.
7. Zawieszenie na czas choroby: w czasie trwania ważnego karnetu, istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia jego ważności, 2 razy do roku, maksymalnie o 14 dni od momentu zgłoszenia tego faktu (28 dni łącznie). Zgłoszenie może nastąpić tylko poprzez sms, mail lub na piśmie w recepcji. Zgłoszenia wstecz (po fakcie) nie będą rozpatrywane.
8. Zawieszenie na czas urlopu: w czasie trwania ważnego karnetu istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia jego ważności, 2 razy do roku każdorazowo na maksymalnie 14 dni (28 dni łącznie). Zgłoszenie może nastąpić tylko przez sms, mail lub na piśmie w recepcji. Zgłoszenia wstecz (po fakcie) nie będą rozpatrywane.
9. Kartę klienta należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu, w zamian za kluczyk do szafki ubraniowej w szatni. W przypadku zagubienia Karty Klienta, za wyrobienie duplikatu, zostanie pobrana opłata w wysokości 30 zł.

10. Na wszystkie treningi na matach możliwa jest wcześniejsza rezerwacja. Rezerwacja na treningi na maszynach jest OBOWIĄZKOWA. Maksymalna liczba osób na zajęciach to 20 w treningu na matach i 5 osób w treningu na maszynach.
11. Pierwszeństwo w uczestnictwie w treningu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
12. Każda rezerwacje zajęć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może być odwołana tylko poprzez SMS lub system on-line najpóźniej na 2 godziny przed planowanym treningiem. W przypadku nie odwołania rezerwacji, zostanie ona pobrana automatycznie z karnetu klienta. Przy karnetach PORANKI zostanie odjęty 1 dzień ważności karnetu za 1 godzinę nie odwołanej rezerwacji.
13. Klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na treningi.
14. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
15. Zniżka „MOTYWACJA” przysługuje Klientom, którzy dokonują zakupu drugiego karnetu jeszcze w trakcie obowiązywania karnetu bieżącego (zachowują ciągłość usługi). Zniżka MOTYWACJA PREMIUM przysługuje przy zakupie 5 karnetu w ciągłości. Gdy ciągłość zostanie utracona, uzyskane zniżki również przestają obowiązywać.
16. Zniżki nie sumują się, a promocje nie mogą być łączone.
17. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
18. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej, bezpośrednio przy wyjściu ze Studio zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30zł.
19. Za zniszczenia majątku Studio spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
20. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności takich jak np.: siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie planowane przerwy w pracy Studio będą ogłaszane najpóźniej 7 dni przed planowaną przerwą w recepcji Studio oraz na stronie internetowej.
21. W Studio obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie zamienne, dostosowane do rodzaju treningu.
22. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
23. Klient zobowiązuje się stosować się do ustnych i pisemnych instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Studio, a także znajdujących się w nich urządzeń oraz przyrządów.
24. W przypadku złego samopoczucia, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do zajęć należy obowiązkowo poinformować o tym instruktora, który zadecyduje czy klient może wziąć udział w treningu.
25.   Na terenie Studio zabronione jest:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
b) używanie tytoniu
c) używanie sterydów, narkotyków a także wstęp pod wpływem tych środków
d) wprowadzanie zwierząt
e) handel i akwizycja
f) naklejanie i pozostawianie materiałów promocyjnych
g) wnoszenie napojów oraz jedzenia w szklanych lub otwartych naczyniach.
26.   Członek Studio korzysta z usług Studio na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Indigo Studio żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studio, chyba że zostało ono spowodowane w sposób zawiniony przez Studio lub jego personel.
27.   Osoba, która dokona zakupu usług Indigo Studio zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu.
28.   W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Indigo Studio Pilates & More 2019